Головна | Мій профіль | Вихід | RSS

Бібліотека Міжнародного проекту

Главная » Статьи » Збірник за 2009

Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (2009)

                   

ПІБ

Назва

Сторінки

1

Філіпова Л. Я.

Документально-електронні комунікації в умовах інформатизації освіти

18-20

2

Клягин С. В.

Стратегии теоретизации современных профессионально-коммуникативных практик

20-25

3

Амельченко Ю. С.

Джерелознавчі аспекти дослідження історії бібліотек

25-28

4

Мельник С. В.

Сучасний стан та майбутнє працівників сфери інформації: професійно-класифікайний аспект

28-35

5

Перевезенцев С. С.

Индивидуальное сопровождение и тех-я поддержка как ресурс развития информационной культуры современного специалиста в области оьразования

35-38

6

Холод А. М.

Анализ Диады " Масс-Медиа-Гражданское общество" с позиции теории маркетинговой коммуникации

38-44

7

Ковальчук Г. І.

Документальні пам'ятки та дисципліни, що їх вивчають

45-46

8

Авгоцітоба А., Бирюкова Т.

Needs of information personel out enterprises of the USA: Ways of providing

47-50

9

Воскобойнікова-Гузєва О. В.

Проблематика бібліотекознавчих студій в контексті розвитку наук документально-комунікаційного цикла

50-51

10

Пономаренко Л. Ф.

Современные библиотечные формы информационного обслуживания пользователя

51-53

11

Терещенко О. В.

Перспективные направления развития профессионального образования в сфере коммуникации

53-56

12

Субота В. М.

Ознаки руйнаціїї соціальної комунікації через когнітивну обмеженість термінологічної системи інформаційного простору

56-59

13

Бірюкова Т. Л.

Термінологічна грамотність як обов'язкова складова професіоналізації та адаптації в науковому середовищі

59-62

14

Варенко В. М.

Проблемні питання підготовки майбутніх фахівців документознавців у вищих навчальних закладах України

62-66

15

Воєводін О. П.

Сучасні характреристики інфосфери та їхній вплив на інформаційну професію

56-62

16

Кузнецова М. М.

Створення та функціонування краєзнавчих електронних бібліотечних ресурсів

69-72

17

Шмігальова О.

Документальне забезпечення органів влади та місцевого самоврядування: історичний аспект

72-74

18

Ященко Л. Є.

Місце інформаційної аналітики в структурі підготовки фахівців документно-інформаційної сфери

76-82

19

Коляда-Березовська Т. Ф., Березовський С. О.

Конвертно- семіотична концепція текстового моделювання

78-81

20

Масі Н. І.

Соціально-культурний феномен "Провокації" в мові

81-83

21

Кубко В. П.

Формування етичного кодексу ВНЗ відповідно до Болонського процесу

83-85

22

Смага О. В.

Загальна класифікація видів інформаційного моніторингу закладів освіти

85-87

23

Домін О. З.

Про деякі особливості термінотворення у галузі компютерних наук

87-90

24

Сальникова Н. В.

Діяльність інституту раціоналізації управління в контексті наукової організації праці

90-92

25

Яроцька Г. С.

Експлікація утилітарних цінностей економічної свідомості в мовній картині світу

92-101

26

Колот С. А.

Эмоциональная компетентность и называние чувств

101-103

27

Полухина М. В.

Инновационный подход к организации освещения в СМИ деятельности государственных социальных учреждений

103-107

28

Квятковский Д. О.

Философия образования

107-109

29

Прокопенко Л. С.

Основні напрями міжнародного співробітництва в інформаційному обслуговуванні людей з особливими потребами

109-116

30

Шмелькова Г. М.

Інноваційні педагогічні технології в системі сучасної освіти

116-119

31

Емельянов С. Л.

Інформаційно-комунікаційні технології як засоби розвитку комунікативних навиків

119-121

32

Воронова О. В.

Анализ научных исследований непрерывного образования в современной системе профессионального образования взрослого населения Украины

121-125

33

Зозуля С. М.

Термінологічна діяльність в архівознавстві за радянської доби

125-128

34

Лісіна С. О.

Періодичні видання ОУН на західноукраїнських землях: документознавчі дослідження

128-133

35

Бродецька Т. Т.

Професійний стрес у проблематиці кадрового менеджменту

133-136

36

Тодорцева Ю. В.

Толерантність як професійно важлива якість соціального працівника

136-138

37

Корчевська О. В.

Розвиток новітніх засобів візуалізації документованої інформації

138-141

38

Хлебнікова А. С.

Розвиток комунікаційних каналів: традиціі та інновації

141-143

39

Стрельчук О. Т.

Специфіка запровадження та подальшого функціонування новітніх технічних засобів автоматизації інформаційно-управлінської діяльності

143-146

40

Белорусцева Е. Д.

Перспектива развития документной и электронной систем коммуникаций

146-147

41

Дзюба А. С.

Шоковая реклама как разновидность креативной рекламы

147-150

42

Дмитрієва Г.

Дослідження чинників ефективного публічного виступу ( аналіз публічних виступів українських політиків)

150-153

43

Побережна О. Ю., Комерзан Л.

Фоносематичні особливості прагматонімім (на матер. Назв українських когдитерських виробів)

153-157

44

Семенюк О. А.

Підходи до вивчення людини як основного об'єкта комунікації

157-159

45

Гнатюк О. Л.

Некоторые постструктуралистские и постмодернистские представления о коммуникации

159-164

46

Сухотеріна Л. І.

Роль іміджу україни у міжкультурних комунікаціях

164-167

47

Комахидзе Р. А.

Новая социально-культурная среда: билингвы как участники межкультурного диалога

167-169

48

Чистикова И. Н.

Коммуникативная культура как основной компонент педагогической культуры

169-170

49

Мачехина О. Н.

Социально-педагогическое взаимодействие участников образовательного сообщества как ресурс развития коммуникативной компетенции

170-174

50

Петренко О. Л.

Проблема развития профессиональных коммуникаций в различных организационных культурах

174-177

51

Лазарева А. О.

Комунікативні технології в системі соціального обслуговування населення

177-180

52

Нархова Е. Н.

Информационная культура современного студенчества

180-184

53

Омельченко В. А.

Проблемы коммуникации в пректах с участием организации разных организационных культур

184-187

54

Волобуєв М. І.

Вплив комунікацйних процесів на управлінську діяльність в сучасних умовах

187-189

55

Бродська Л. В.

Ділова комунікація в контексті сучасних вимог до підвищення якості підготовки майбутнього менеджера

189-192

56

Касымова Р. Т.

Освоение культуры народа через его язык

192-195

57

Воецкая Т. В.

Информационная культура как фактор социальной статификации

195-198

58

Батов І. В.

Міжособистісна комунікація

198-199

59

Докаш О. Ю.

Соціальний міф у політичному процесі як чинник міжкультурної комунікації

199-205

60

Жарких В. Ю.

Роль комунікаційного дискурсу в гармонізації суспільства

205-206

61

Зірчак Г. П.

Соціально-комунікативні технології у рекламі: символізм та міфологізація

206-208

62

Зінов'єва Т. А.

Фольклорна премія як формат реклами

208-210

63

Шульга Н. В.

Міжкультурна комунікація у поліетнічному середовищі: проблеми та перспективи їх вирішення

211-215

64

Бідюк О. В.

Психоаналіз у теорії комунікації (особливості практичного використання)

215-220

65

Лисенко О. М.

Етичні аспекти телефонного консультування

220-221

66

Теплечук А. М.

Личностно-технологический дидактический диалог как вид коммуникации

221-223

67

Мастинець М. В.

Споживання як спосіб комунікації в суспільстві постмодерну

223-226

68

Дарда Т. В.

Комунікативні особливості подачі інформації в соціальній рекламі державної служби зайнятості

226-233

69

Шушько Т. П.

Комунікація в діяльності молодого медичного спеціаліста

233-237

70

Басюк О. А.

Необхідність використання технологічних прийомів державними управлінцями задля ефективної їх комунікації з громадкістю

237-241

71

Санак И. А.

Коммуникативная компетентность как фактор повышения эффективности профессиональной деятельности социального работника

241-244

72

Горбань В. В.

Прецедентные феномены в рекламных текстах

244-248

73

Красніцька Г. М., Покиньчереда В. В., Козоріз Ю. С.

Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи

248-251

74

Аверіна К. С.

Проблеми формування професійної компетентності менеджерів соціально-культурної діяльності

251-254

75

Кот Я. О.

Роль комунікативної компетентності особистості у становленні ділових контактів

254-261

76

Просвірніна О. Г.

Аксіологічна функція телебачення

261-263

77

Кримова Н. О.

Особистість і кіберпростір

263-265

78

Побережная Ю. О.

Трансформация гендерных стереотипов в прецедентных текстах

265-268

79

Красніцька Г. М., Непийвода О. Г., Огорднік К. А.

Комунікація та мова в контексті культури

268-271

80

Горбань В. В., Союченко Н. С.

Гедонистический потенциал рекламного текста

271-277

81

Шлегель С., Присовська Г. Е.

Социальное функционирование суржика

277-280

82

Анацкая А. О.

Отражение ценностных ориентаций социума в рекламных сообщениях

280-282

83

Сорокина М. В.

Влияние девиантной рекламы на современных потребителей: социально-психологический аспект

282-285

84

Федоренко Ю. Г.

Анимационная реклама на ТВ как вид искусства

285-287

85

Ильина О. А.

Слоган в фирменном стиле организации

287-290

86

Ермоленко О. С.

Особенности новостных жанров текстов в журналистике и PR

290-293

87

Синичич Г. В.

Питання українсько-польських взаємин у публіцистиці Івана Франка

293-297

88

Семихат Е. И.

Особенности визуального "языка" кино: специфика коммуникации

297-299

89

Виставкіна Д. О.

Особливості функціонування кіномистецтва в соціокультурному просторі

299-301

90

Саливанюк Л. В.

Психологічний аспект ділового спілкування

301-308

91

Боярова К. В.

Віртуальне спілкування - новий вид міжособистісної комунікації

308-310

92

Слонюк О. О.

Теорія масової комунікації з погляду майбутнього фахівця

310-315

93

Гаврилова М. В.

Из опыта преподавания курса "Основы теории коммуникации" студентам гуманитарных специальностей

317-320

94

Аверіна С. В., Барабанова Н. Р.

Створення текстів для визначення рівня знань студентів з дисциплін комунікативно-інформаційного циклу

320-322

95

Квасюк Л. В.

Підготовка фахівців з документознавства та іфнормаційної діяльності у національному університеті "Острозька академія"

322-325

96

Грушевська Ю. А.

Форми текстового контролю знань з дисципліни "Теорія та практика реклами"

325-328

97

Прісовська Г. Є.

Технології текстування (з досвіду роботи)

329-331

98

Побережна О. Ю.

Адаптація дисципліни "Культура мови та ораторське мистецтво" до нових Європейських стандартів інформаційної освіти

332-335

99

Лавренюк В. В.

Деякі аспекти викладання української мови професійного спрямування для студентів технічних спеціальностей

336-337

100

Козин А. Б., Папковская О. Б., Козин А. А.

Электронные таблицы в современной автоматизации тестирования

337-341

101

Осадченко І. І.

Ситуаційне навчання як засіб нової парадигми професійно-комунікативних технологій навчання

341-344

102

Северенюк Т. О.

Комунікація в педагогічній системі "викладач-студент"

344-346

103

Жукович-Дородних Н. М.

Формування комунікативних умінь в системі практичної підготовки студентів економічних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

346-347

104

Дорошенко С. С.

Необхідність формування якосткей комунікативної культури фахівців педагогічного профілю

352-355

105

Стецик С. П.

Робота над створенням електронного підручника як засіб формування інформаційних компетенцій студентів педагогічного ВНЗ

355-356

106

Мордвінова В. І.

Міжкультурна комунікація в процесі вивчення іноземної мови

358-360

107

Таможська І. В.

Особливості підготовки фахівців до ділового спілкування у вищому навчальному закладі

360-364

108

Воронкіна С. К.

Інтерактивні методики як форма комунікативної спрямованості в навчанні іноземній мові

364-367

109

Шпакова Н. Г.

Застосування інтерактивного методу навчання іноземних мов у вищій школі

367-371

110

Шара С. О.

Формування комунікативної компетентності студента ВНЗ під час семінарських занять

371-374

111

Родинко А. И.

Проблемные задания как средство обеспечения самостоятельной работы студентов при обучении народному языку

374-375

112

Грінченко Т. Я.

Компоненти професійно-педагогічної комунікативності вчителя початкової школи

375-378

113

Шевченко Б. Г.

Сучасна студентська молодь України: особливості існування

378-380

114

Музика О. Ю.

Проблеми підготовки майбутніх учителів до формування логічного мислення молодих школярів

380-382

115

Бавлюк Р. О.

Інформаційні засоби комунікації у віртуальному педагогічному середовищі

382-387

116

Ткаченко С. В.

Формування прфесійно-етичної культури майбутнього соціального працівника

387-389

117

Резнікова Т. В.

Підготовка студентів мовних спеціальностей до міжкультурної комунікації

389-390

118

Мрачковська М. М.

Підходи до навчання міжкультурної ділової комунікації

390-398

119

Скрипка А. О.

Шоу як провідна комунікативна практика ХХІ століття

396-398

120

Мальцева О. В.

Рукописное наследие и его роль в становлении национального самосознания

398-401

121

Дем'янова Н. О.

Гендерний аспект вивчення емоційно-забарвлених вокативів сучасної французької мови

401-405

122

Спориніна Т. Т., Мар'янчук І. М.

З досвіду впровадження телекомунікаційних проектних технологій для оформлення інформаційної культури учнів

405-407

123

Рибак В. І.

Комунікативна компетентність дорослих як шлях до успішної соціалізації дітей

407-412

124

Дуднік А. С., Березовський О. М., Варганич М. В.

Порівняльний аналіз стандартів Wi-Fi за допомогую засобу імітаційного моделювання загального призначення

413-417

125

Коляда С. І.

Вебсайтографічна інформація і віртуальна комунікація

417-419

126

Козіна М. О.

Генерація складного пароля

419-422

127

Виговська В. В., Коляда-Березовська Т. Ф.

Знакова сутність соціокомунікаційних відносин людини

422-424

128

Олефір О. В.

Реалізація формули успішного планування на прикладі діяльності автомобільних кампаній "DAEWOO" та "АВТОВАЗ"

424-427

129

Бойчук О.В.

Проблема класифікацій PR-текстів

427-431

130

Бородатенко М.

Порівняльний аналіз документних класифікаційних систем, що використовуються в Україні

431-434

131

Яценко А. М.

Особливості функціонування лексики "голод" у публіцистичних, художніх текстах

434-437

132

Вініговська К. В.

Масова література як засіб політичного PR

437-441

133

Боделан М. В.

Взаимосвязь социологических и психологических моделей коммуникации как фактор социальной работы с суицидентами

441-444

134

Пелисье Ю. П.

Особенности развития речи у больных детским церебральным параличом

444-445

 

Категория: Збірник за 2009 | Добавил: admin (18.09.2014)
Просмотров: 583 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Неділя, 18.11.2018, 14:04
Приветствую Вас Гість

Центр досліджень

ЦДСК

Категорії розділу

Збірник за 2008 [1]
Збірник за 2009 [1]
Збірник за 2010 [1]
Збірник за 2011 [1]
Збірник за 2012 [1]
Збірник за 2013 [1]
Збірник за 2014 [1]
Збірник за 2015 [2]
Збірник за 2016 [2]
Збірник за 2017 [1]
Збірник 2017 [0]
. [0]

Вхід до сайту

Пошук

Наше опитування

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 22

Друзі сайту

 • Офіційний блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системі
 • Інструкція для uCoz
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0