Головна | Мій профіль | Вихід | RSS

Бібліотека Міжнародного проекту

Главная » Статьи » Збірник за 2011

Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (2011)

 

ПІБ

Назва

Сторінки

1

Л. Я. Філіпова

ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ  СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

14-17

2

Ю.С. Амельченко

ПРОГРАМА «БІБЛІОМІСТ» ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ  МІСЦЕВИХ ГРОМАД У ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕКАХ (аналітичні висновки набутого досвіду та прогнозування розвитку)

17-21

3

В.В. Бездрабко

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

21-24

4

О.С. Поршнева

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ КИССЛЕДОВАНИЮ ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТОВ

24-27

5

А.А. Тертычный

ЖАНРОВЫЕ ФОРМАТЫ СОВРЕМЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ РОССИИ

27-41

6

В.Г. Спрінсян, Т.Ф. Коляда-Березовська

Інноваційне навчання – інноваційне оцінювання: проблема відповідності

41-43

7

С.О. Березовський

ОСВІТНІ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: 3D МОДЕЛЬ КОМУТАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

43-46

9

 

В.Ю. Жарких

РЕАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ КОМУНІКАТИВНОЇ   ФУНКЦІЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ В ХХI СТОРІЧЧІ

46-48

10

 

Г.Б. Паршукова, Т.А.Воробьева

ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

48-51

11

 

Л.С. Прокопенко

ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОНСАЛТИНГ: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ, ПРИНЦИПИ

51-54

12

Н.І. Масі

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО ЗМІН

54-57

13

Т.Л. Бірюкова

Аналіз складових Інформаційного ПРОСТОРУ держави: ресурсний потенціал Архіву як документно - комунікаційного Інституту

57-62

14

Х.О. Хащина

ЕЛЕКТРОННІ АРХІВНІ РЕСУРСИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ  ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

62-65

15

Н. О. Стрілець

ПИТАННЯ ЗБЕРІГАННЯ та архівування ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ У БІБЛІОТЕЧНІЙ ПРАКТИЦІ

65-69

16

О.О. Татакі

діалогічна модель соціальної комунікації в контексті Семіосоціопсихологічної парадигми

69-73

17

Я.І.Табінський

Факт як елемент фотозамітки

73-75

18

 

К.О. Данилішина

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ

75-79

19

 

Т.Ф. Коляда-Березовська, В.В. Калашнікова

 

ICT-ДИСКУРС ЯК ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

79-82

20

О. М. Грогуль

Інформаційний продукт інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек

82-85

21

О.О. Баюш

СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА ЯК КУЛЬТУРНИЙ ІНСТИТУТ ТА КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

85-88

22

Т.В. Зварич

БІБЛІОТЕКА ВНЗ ЯК МЕХАНІЗМ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

88-91

23

В.О. Кудлай

ТЕРМІНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

91-94

24

С.І. Максимюк

Традиційна та електронна документація: проблеми  розвитку

94-98

25

Л.Н. Федотова

РАЗВИТИЕ ИНФОКОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ – НАЧАЛО ХХI ВЕКА

98-101

26

О.Л. Гнатюк

 

СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ: АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

101-104

27

 

А.Є. Прилуцька

ЕТНІЧНОКУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ  ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ПРОСТОРУ ТА «ТЕКСТУ» МІСТА

104-106

28

В. Тулупов

Газетная журналистика: слухи о её смерти несколько Преувеличены

106-110

29

Т.А. Дьякова

К ВОПРОСУ О РОЛИ РЕКЛАМЫ В ПРОДВИЖЕНИИ РЕГИОНАКАК ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА.

110-113

30

Р.А. Комахидзе

 

АРГУМЕНТАЦИЯ ПОСЛОВИЧНОГО ТЕКСТА КАК ЦЕЛЬ КОММУНИКАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

113-115

31

М.Н. Фомина, И.Н. Чистякова

Руководитель и лидер: Коммуникативный аспект в управлении

115-118

32

А.А. Ширинянц, А.В. Гегечкори

Этическая экспертиза

118-119

33

В.В. Васильева

СВОБОДА ЯЗЫКА, СВОБОДА СЛОВА ИЛИ… СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР?

119-122

34

Р.В. Жолудь

Особенности освещения религиозных вопросов в СМИ информационного общества

122-124

35

Т.В. Кузнєцова

ЗМК ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-АКСІОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ

124-126

36

В.В.  Горбань, Н.С. Собченко

МОРФОЛОГИЯ  НА СЛУЖБЕ СУГГЕСТИИ В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ

126-129

37

Е.А. Голубёнкова

Бизнес-коммуникации в В2В маркетинге: перспективы развития

129-132

38

А.Ю. Горчева

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

132-134

39

О.И. Лепилкина

РЕКЛАМА И PR В СОВРЕМЕННОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТНОЙ ПРЕССЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ИЗДАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

134-135

40

С.В. Ляпун

КОММУНИКАТИВНАЯ ПАРАДИГМА  ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА КОНЦА XX - НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

135-138

41

І.В. Мацишина

ЕНТРОПІЯ «ШУМІВ» ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЇ: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ

138-140

42

А.В. Курбан

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ PR-ПРОЦЕССОВ

140-143

43

О.Л. Петренко, В.Л. Егорова

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ НА ОСНОВЕ ОПЫТА СОЦИАЛИЗАЦИИ

143-146

44

В.А. Самкова

 

Профессионально-коммуникативные технологии XXI века: Эффективность организационных коммуникаций

146-149

45

С.Л. Брайченко

 

Лінгвосоціокомунікаційний аспект вивчення українських прізвиськ

149-151

46

М.Г. Якубовська

СЕМІОТИКА, ЖАНРИ і функції РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

151-154

47

Н.І. Масі

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ФАКТОР ЗМІН СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНИХ ВІДНОСИН

154-157

48

Н. О. Стеблина

Сучасне українське мистецтво у сприйнятті Олега Вергеліса (на матеріалі публікацій у газеті «Дзеркало тижня» за 2010-2011 рр.)

157-161

49

А.Л. Калинів

Види психологічного впливу  телебачення на аудиторію

161-163

50

О.А. Герман, Т.В. Кузнєцова

 

ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ КРЕОЛІЗОВАНИХ МЕДІА-ТЕКСТІВ

163-166

51

С.В.Тарасюк

АКТУАЛЬНОСТЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В  ХХІ ВЕКЕ

166-173

52

О.А. Почкаева

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА КАК КОММУНИКАТИВНОГО СРЕДСТВА

173-176

53

Н. К. Шайда

 

Вербальна та невербальна інформація на телебаченні

176-179

54

О.В. Штыркина

Тоталитарный язык Третьего рейха

179-181

55

С.І. Коляда

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІРТУАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ           І МИСТЕЦТВО МОЖЛИВОГО ІСНУВАННЯ

181-184

56

И.А. Шулянская

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

184-187

57

Е.И. Василенко

БАЗЫ ДАННЫХ – ОСНОВА ДИРЕКТ-МАРКЕТИНГА

187-190

58

А. Гатунок

ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТОВ

190-196

59

А. Сідорова

ЗДІЙСНЕННЯ  РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ГУМОРИСТИЧНОМУ АСПЕКТІ: ОСНОВНІ ВИМОГИ.

196-199

60

В. В. Хорольский

Информационное образование и концепт «медийный модуль»

199-201

61

Е.Н. Нархова, А.Н. Попов

К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

201-203

62

Е.Н. Нархова, Т.А. Чегодаева

Концептуальные основы воспитания в высшей школе.

203-206

63

И.И. Соловьева

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ УКРАИНЫ: ОТ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА

206-209

64

Т.Ю. Бєлофастова

 

«PR У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ» ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА НАПРЯМУ «РЕКЛАМА І ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ»

209-212

65

С.Г. Антощук, В.В. Калашнікова,  А.А. Сандюк

ІНТЕГРАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ

212-215

66

Г.Д. Гриценко

 

ИНФОКОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВОПРОСЫ      КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ

215-218

67

Neil Allison, Olga Poberezhna

DOGME TEACHING - А HUMANISTIC TASK BASED APPROACH TO LEARNING

218-222

66

И. Данецка

УЧЕБНИК РКИ В УСЛОВИЯХ КИБЕРКОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ  ДИДАКТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА Кл@ссно! ДЛЯ ПОЛЬСКИХ ГИМНАЗИСТОВ)

222-225

67

Л.Є. Ященко

ЗАСТОСУВАННЯ МОДИФІКАЦІЙНОГО МЕТОДУ КЕЙСІВ (CASE-STUDY) У  НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ АНАЛІТИКІВ

225-228

68

С.П. Мельник

СЕНСОРНО-СУГГЕСТИВНАЯ МОДЕЛЬ В УЧЕБНОЙ КОММУНИКАЦИИ (ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ГИПНОТИЧЕСКИХ СЦЕНАРИЕВ И РЕЧЕВЫХ СТРАТЕГИЙ В ЛЕКЦИОННОМ ОБЩЕНИИ)

228-231

69

С.В. Аверина, Н.Р. Барабанова

ХРЕСТОМАТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ»       В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ КАФЕДРЫ: СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

231-234

70

О.К. Романова, Г.И. Курова

ТЕКСТ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ  СТУДЕНТОВ ПРОДВИНУТОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ

234-238

71

Т.А. Лугова, Н.А. Черниш

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ

МЕРЕЖ ПРИ УПРАВЛІННІ ЗНАННЯМИ СТУДЕНТІВ ОНПУ

238-242

72

В.В. Лавренюк

Традиційне і новітнє у вивченні мовних дисциплін

242-244

73

В.П. Кубко

ІМІДЖ ЯК СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

244-248

74

А.М. Теплечук, Т.О. Чернов

Коммуникативная культура как основной компонент педагогической культуры

248-249

75

Б.Г. Шевченко

СТУДЕНТ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

249-252

76

Т. Т. Спориніна, І. М. Мар’янчук

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕНН ШКІЛЬНИХ  ПРЕДМЕТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

252-254

77

М.В. Газарян

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

254-257

78

О.С. Білоусов

КОМУНІКАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯН

З ДЕРЖАВНОЮ ВЛАДОЮ

257-261

79

К.С. Аверіна

УНІФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПРОСУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: МОДЕЛЬ АНАЛІТИКО-КООРДИНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ (ВІДДІЛУ)

261-263

80

А. Самсон

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВУЗАХ (МЕНЕДЖМЕНТ

МУЗЫКАЛЬНЫХ АРТ-ПРОЕКТОВ)

263-265

81

Ван Тао

 

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ

265

 

 

        

         

 

Категория: Збірник за 2011 | Добавил: admin (18.09.2014)
Просмотров: 237 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Неділя, 18.11.2018, 14:04
Приветствую Вас Гість

Центр досліджень

ЦДСК

Категорії розділу

Збірник за 2008 [1]
Збірник за 2009 [1]
Збірник за 2010 [1]
Збірник за 2011 [1]
Збірник за 2012 [1]
Збірник за 2013 [1]
Збірник за 2014 [1]
Збірник за 2015 [2]
Збірник за 2016 [2]
Збірник за 2017 [1]
Збірник 2017 [0]
. [0]

Вхід до сайту

Пошук

Наше опитування

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 22

Друзі сайту

 • Офіційний блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системі
 • Інструкція для uCoz
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0