Головна | Мій профіль | Вихід | RSS

Бібліотека Міжнародного проекту

Главная » Статьи » Збірник за 2012

Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (2012)
ПІБ Назва Сторінки
1 Слободеник М. С. Компетентісний підхід до підготовки магістрів зі спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" 16-19
2 Бездрабко В. В. Основні тенденції розвитку новочасного документознавства 19-22
3 Пономаренко Л. Ф. Библиотечно-информационное обслуживание молодежи: новый формат 23-26
4 Прокопенко Л. С. Інформаційно-комунікативний потенціал "LONELY PLANET" у контексті формування туристичної інфосфери 26-29
5 Палеха Ю. І. Системи документування як продуукт документознавства 29-32
6 Силютина И. Н., Чурсин Н. Н. Аутсорсинг в экономике и в образовании 32-35
7 Тур О. М. Тенденції розвитку теорії бібліографічного опису у 2 половині 20 ст. 35-38
8 Чурсин Н. Н. О некоторых современных тенденциях инфовзаимодействия в социуме 38-41
9 Березовський С. А. Ячейка 3Д коннутационной структуры на элементах С. А. Березовского 42-44
10 Ященко Л. Є. Роль та місце етапу збору документів та фактів у проведенні інформаційно-аналітичного дослідження 44-47
11 Коляда-Березовська Т. Ф, Бащак Н., Зубкова Д. Наукометричний аналіз для оцінки ефективності публіцистичної діяоьності 47-52
12 Телєгіна Л., Коляда-Березовська Т. Ф. Аналогія - Асоціація - Алгоритм задав основі соціокумунікаційних досліджень 52-55
13 Малюк О. Ю. Організація добору кадрів 55-58
14 Дроздова О. В. Нормативно-првова база документування національного ринку і торгівлі на Харківщині за часів козацької державності 59-62
15 Лавренюк В. В. Лексико-фразеологічні труднощі в оформленні ділових паперів 62-65
16 Махортова Н. В., Омельяненко И. А. АСО в науке, управлении и образовании 65-68
17 Бірюкова Т. Л. Іноваційна інформаційна інфраструктура ВНЗ: аналітичні нотатки 68-73
18 Силков С. В. Обеспечение сохранности ретроспективной документированой информации (Законодательство Республики Беларусь) 74-77
19 Гучко Н. База даних як інформаційний ресурс органів державної влади 77-79
20 Добровольська В. В.  Методика дослідження керування документацією в органах управління культурою 80-82
21 Белоусов А. С., Яворский С. Х. Договоры в современной системе бизнес-коммуникаций 82-84
22 Татакі О. О. Мотиваційно-цільовий аналіз в семіосоціопсихологічному дослідженні 84-88
23 Баюш О. О. Бібліотека як соціокумунікативний інститут 88-91
24 Зварич Т. В. Вузовские библиотеки, Интернет и образовательный процесс 91-94
25 Грогуль О. М. Особливості оглядових документів як інформаційно-аналітичного продукту наукових бібліотек 94-97
26 Клименко О. В. До питання документаційного забеспечення вищої освіти України в умовах болонської декларації 97-100
27 Вовк Н. Особливості захисту інформації у документних потоках 100-103
28 Смага О. В. Управління інфраструктурою організації засобами інформаційного моніторингу 103-106
29 Нгуен Тхи Кхань Тьен Обнаружение текстовых фрагментов на видеоизображениях 106-109
30 Мельниченко А. С, Грушевская Ю. А. Сравнительный анализ продвижения услуг зарубежных и украинских библиотек 109-112
31 Гончаренко О. С., Лугова Т. А. Проблема конституювання поняття "електронне урядування" в законодавчих актах 112-117
32 Журавель І. Є., Лугова Т. А. Електроне управління послугами охорони здоров'я: система електронної реєстрації процесів 117-120
33 Сапожникова Е. В., Луговая Т. А Програматика современных носителей документной информации 120-122
34 Ворлогина М. В. Професиональные коммуникации библиотек США и Канады в блогосфере международной сити Интернет 122-126
35 Акопов А. И.  Интернет как медиасфера в эпоху высоких технологий: трансформация и перспективы социокуммуникативных процессов новейшего времени 126-129
36 Мельник І. Ю. Інтернет-комунікації - новітня форма соціокомунікативних відносин 129-132
37 Давидова І. О. Управління знаннями як технологія комунікативного  інжинірингу 132-135
38 Тулупов В. В. К вопросу о модернизации медиаотрасли Росии 135-138
39 Хоральский В. В. Гендерный аспект рекламной коммуникации (на мат. рекламы в глянц. журналах) 138-140
40 Тертычный А. А. Журналистская информация: когнитивная характеристика 140-145
41 Федова Л. Н. Учет социального контекста приоритет для корпоративных коммуникаций 145-148
42 Гнатюк О. Л. ПР: шпаргалка для преподавателей и студентов 148-152
43 Новочихина М. Е. Товарный знак и торговая марка в теории ПР: к вопросу о дифферинциации понятий 152-155
44 Кузнєцова Т. В. Мова як індекатор аксіологічної медіареальності 155-158
45 Холод О. М. Ефекти настановної дії в мас-медіа (специфіка сугестивного інмутування суспільства через інформаційні повідомлення про "свянячий" грип восени 2009 року в Україні 158-168
46 Сухотерина Л. И. Паблик рилейшенз в политическом процессе современной Украины 168-172
47 Салекова В. А. Симеотические аспекты модели целостного имиджа территориально-государственного субъекта системы коммуникации 172-175
48 Демидова И. Д. Проблема лидерства в социокоммуникативном знании 175-179
49 Горбань В. В. Самые пельменистые пельмени: ошибка или языковая игра 179-182
50 Горчева А. Ю. Роль СМИ в продвижении корпоративных ценностей 182-186
51 Романченко А. Т. Рекламний текст як обєкт лінгістичного дослідження 186-189
52 Циленко Л. Т. Актуальность прагматико-коммуникативной компетенции специалиста в эпоху виртуальности 189-192
53 Рёснес О. И. Индивидуальное мышление как инструмент социальной коммуникации 192-202
54 Крайнікова Т. С. Інформаційний просьюмеризм. Загальна характеристика явища 202-205
55 Побережная О. Ю. Андрошнная основа гендерной коммуникации 205-210
56 Якубовська М. Г. Інформаційне середовизе ВНЗ, як засіб формування цінностей студентів 210-213
57 Барабанова Н. Р., Ляпина А. В. Роль консалтинга в рекламной деятельности отечественых кампаний 213-216
58 Мельник С. П., Шокодей И. Система социальных коммуникаций в древней Греции (на примере характеристики социокоммуникативной деятельности древних греков) 216-223
59 Нархова Е. Н., Соколов А. О. Студенческий бал - субкультурный феномен университетской среды 223-226
60 Брайченко С. Л. Соціолінгвістичний та психологічний аналіз ситуації вибору імені 226-229
61 Черванов А. А.   229-232
62 Чистякова И. Н, Бабина В. А. Политическая реклама как вид коммуникативной деятельности политических сил 232-234
63 Кубко В. П. Типології корпоративної культури вищих навчальних закладів України 234-238
64 Масі Н. І. Деякі особливості комунікативної культури сучасної молоді 238-241
65 Аверіна С. В., Рахуба А. І. Кодекс корпоративної етики: теорія й практика на впровадженні на підприємстві 241-244
66 Карпиленко В. А. Особливості новинного інтернет-дискурсу 244-247
67 Тертычная М. А. Жанрообразование в социальной интернет-рекламе 247-251
68 Шуленская И. А. Роль моделирования социального взаимодействия в професионально-деловых коммуникациях 251-253
69 Олефир Е.  Оценка возможностей применения связей с общественностью в системе книгираспространения 253-256
70 Дзюба А. С. Изменение смыслов в социальной коммуникации под влиянием социальных сетей 256-259
71 Рязанова К. И. Роль  259-262
72 Пешроченко А. Г. Возрастающие квалификационные и профессиональные требования к журналисткому сообществу сопровождающему процес строительства иновационно ориентированого Беларуского государства 262-265
73 Чопик И. В. Коммуникативные барьеры общения и его современные подходы относительно их разрешения 265-268
74 Малая А.   268-272
75 Бойчук А. В. Система інформування громадськості про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування 272-276
76 Гореева Е. В. Студенческий бал-досуг и форма развития молодежи 276
77 Філіпова Л. Я Прикладна лінгвістика як інтегрована навчальна дисципліна 281-285
78 Михайлюк О. В. Формування інформаційної культури особистості як складова вищої освіти 285-288
79 Тюріна В. О., Трубовіна І. М. Основи міжвузівської науков-методичної взаємодії 288-291
80 Бєлофасмова Т. Ю. Практика ПР у розважальному сегменті соціально-культурної сфери 291-294
81 Терещенко О. В. Коммуникация как поле профессиональной деятельности 294-297
82 Бабнук Е. М. Лекция как форма обучения за и против 297-299
83 Ващенко А. М. Навчання як процес соціокомунікаційних відносин 300-303
84 Горбань В. В. Языковая игра как средство педадогической эвристики 303-307
85 Мельник С. В., Горбань С. В.  Формування особистих і соціальних здатностей у студентів та працівників 307-309
86 Луговая Т. А., Мельник С. П. К проблеме современного дистанционного обучения 309-313
87 Фігаль Л. Є. Електронне навчальне видання: структура, складові та основні характеристики 313-317
88 Романова О. К., Курова Г. И. Использование инновационных технологий в структуре средств обучения 317-320
89 Семенова А. В Методологические предпосылки разработки теоретических основ социальных коммуникаций 320-326
90 Ницевыч В. Г., Максимов В. Г., Банокина С. Г Новые информационные технологии как средство интерактивной подготовки высококвалифицированых специалистов 326-329
91 Чистякова И. Н, Чернов Т. О. Междудисциплинарные связи и интегрированные курсы: из практики образовательного процесса в техническом ВУЗе 329-332
92 Василенко О. П. Використання сучасних освытных технологій при викладенні мовних дисциплін у технічних ВНЗ 332-334
93 Спориніна Т. Т., Ясинська І. М З досвіду використання проектних методик в навчально-виховному процесі 334-337
94 Бірюкова Т. Л., Фьодорова А. О. Вивчення графічних і відео-редакторів як необхідний компонент розвитку професійної компетенції майбутніх фахівців інформаційної діяльності 337-344
95 Горицька О. В. Професійна адаптація особистості як етап соціокомунікативних відносин 344-347
96 Печкурова Л. В., Ус Р. И. Инновационные технологии в процессе обучения инностранных студентов старших курсов ведению дискусам (на материале социокультурных тем.) 347-350
97 Ясттебська А. Ведення соціокультурного матеріалу на заняттях польської мови як іноземної в українському середовищі 350-352
98 Гамула З. В. Научно-методическое взаимодействие Одесского политехнического института с другими ВУЗами страны в 1933-1940 гг. 352-355
99 Старостіна О. В. Роль полікультурного виховання у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу 355-358
100 Лишневская Т. В. Интенсификация обучения НСР: использование интернет-ресурсов в самостоятельной работе студентов  358-360
101 Казак А. Э. Реализация принципов взаимодействия между субъектами учебного процесса при обучении изучающему чтению иностранных языков 360-361
102 Ван Тао Модель формирования стратегий развития государственных высших учебных заведений    361-363
103 Аль Асвад Салех Трехуревневая модель учебного процесса 363-365
104 Ву Нгок Хиу Методы и средства передачи видеоинформации в режиме реального времени 365-368
105 Жарких В. Ю. Философские аспекты интерлингвистической коммуникации 369-371
106 Кройчик Л. Е. Тенденции развития современного российского информационного пространства 372-374
107 Дьякова Т. Т. Трансформация романтической идеи двоемирия в современной рекламе 375-377
108 Калиноський Ю. Ю. Інтернет-комунікації як чинник розвитку суспільної пправосвідомості 378-380
109 Поліщук І. О. Політична комунікаційна: Концептуальний генезис і сучасні тенденції розвитку 380-382
110 Василькова В. В. Переход от информационного общества к обществу знаний: новый глобальный  382-385
111 Ятина Л. И. Формироание млды на эко-стиль в коммуникационном пространстве 385-388
112 Леміш Н. О. Документознавство та зламі тисячоліть: Філософсько-Етична теорія розвитку науки 388-390
113 Соловьева И. И. Интеграция национальных образовательных информационных ресурсов Укрвины и Мировое информационное пространство 391-394
114 Шевченко Б. Г. Студенство - як нова продуктивна сила інформаційного простору 395-397
115 Никулина Е. М. Об изучении семантики некоторых медицинских терминов кристалического происхождения 397-399
116 Кінєва Л. С. Роль цінностей ненасилля у соціокомунікаціійних відносинах 21 століття  399-403
117 Мельникова О. С. Роль дисидентської комунікації як альтернативного знання в УРСР (1960-1980-і рр.) 403-405
118 Потапова А. Соціо-відповідальний сегмент телекомунікаційної системи України в аспекті семіосоціопсихологічної парадигми 406-408
119 Коляда С. І. Віртуальність реального і реальності віртуального у світі е-комунікації (спроба філософського аналізу) 409-411
120 Макарова Е. Е. Научная популяризация как составляющая массовой просветительской коммуникации 411-415
121 Дуднік О. О. Психологічні особливості вибору професії випускниками спеціальних шкіл-інтернатів 415-418
122 Гегечкорі О. В., Рютін В. В. Вплив сучасної релігійної ситуації на стабільність українського суспільства 419-420
Категория: Збірник за 2012 | Добавил: admin (18.09.2014)
Просмотров: 271 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Понеділок, 15.10.2018, 18:55
Приветствую Вас Гість

Центр досліджень

ЦДСК

Категорії розділу

Збірник за 2008 [1]
Збірник за 2009 [1]
Збірник за 2010 [1]
Збірник за 2011 [1]
Збірник за 2012 [1]
Збірник за 2013 [1]
Збірник за 2014 [1]
Збірник за 2015 [2]
Збірник за 2016 [2]
Збірник за 2017 [1]
Збірник 2017 [0]
. [0]

Вхід до сайту

Пошук

Наше опитування

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 22

Друзі сайту

 • Офіційний блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системі
 • Інструкція для uCoz
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0