Головна | Мій профіль | Вихід | RSS

Бібліотека Міжнародного проекту

Главная » Статьи » Збірник за 2014

Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (2014)
ПІБ Назва Сторінки
1 Філіпова Л. Я. Наукові дослідження з документознавчої спеціаотності в України 14-19
2 Слободяник М. С. Теоретичні засади підготовки сучасних документознавців 19-21
3 Спрінсян В. Г. Витоки формування документаційного менеджменту 22-30
4 A. Abrosimova, T. Bіryukova INTERCONNECTIONS INFORMATION LOGISTICS, INFORMATION 30-33
5 Боряк Т.Г. Сучасні тенденції інформаційного менеджменту в США (За даними публікацій журналу "Інформаційний менеджмент") 33-45
6 Лугова т. Л., Кліменко Я. О., Акімов О. Є. Документы ООН о гендере как социокоммуникативный фактор нормотворческих и законотворческих инициатив в Украине 45-53
7 Добровольська В. В. Комунікаційне середовище документознавства в контекті спеціалізацій підготовки фахівців 53-57
8 Збанацька О. М. Новий стандарт ДСТУ 3582:2013 "Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та првила" 57-63
9 Дроздова О. В. Особливості класифікації торговельної документації 64-66
10 Коляда-Березовська Т. Ф., Гончарук М. С., Подмазко Н. О. Документно-аналітична діяльність в алгоритмічному аспекті 66-71
11 Бірюкова Т. Л., Корольчук Н. П. Інноваційні технології створення та використання іфнормаційно-бібліографічної продукції 72-78
12 Каптур В. А. Перспективи розвитку мотедів фільтрації контенту в телекомунікаційних мережах 79-83
13 Зварич Т. В.. Інноваційна діяльність - успішний розвиток вузівських бібліотек 83-85
14 Ященко Л. Є., Ткаченко К. Ю. Розробка узагальнюючого алгоритму проведення аналітичного дослідження 86-90
15 Баюш О. О. Сільська бібліотека як інформаційно-освітній центр для сільскої молоді 90-92
16 Вдовіна О. О. Порівняльний аналіз систем електронного діловодства судової влади в України та зарубіжних країнах 92-97
17 Зоряна А. М. Переклад як об*єкт документознавчих досліджень: історіографічний огляд 97-99
18 Ніколаєнко К. О., Якубовськаа М. Г. Аналіз технологій зберігання архівних документів 99-105
19 Чічіпан Ю. М. Організаційна структура державного архіву Полтавської області 106-108
20 Пархоменко Н. В. Документування видання вкладів. Російський державний банк. 18 століття 109-112
21 Тімашова Д. М. Інформаційно-комунікативна система в документаційному менеджменті 113-116
22 Ткаченко М. Ю. Документаційна культура як інноваційна складова документаційного менеджменту 117-120
23 Сікорська В. Ю., Юсупова Н. М. Електронний документообіг як основа управління організацією 120-122
24 Штогріна Н. О., Панькевич О. О. Шляхи вдосконалення документаційного забеспечення діяльності бібліотек в умовах інформатизації суспільства 123-126
25 Тертычный А. А. Расследовательские антикоррупционные сайты рунета: опыт и проблемы 127-138
26 Хорольский В. В. Политическая реклама в США и РФ: манипулятивные игры (на материале предвыборной кампании 2012 года) 139-141
27 Горбань В. В. Рекламный дискурс как поле креатива 141-144
28 Мельник Ю. І. Технології електронних мереж як інноваційних каналів соціальних комунікацій 144-148
29 Зверева Е. А. "Стратегия цифры" и "Стратегия бумаги" в журнальном бизнесе: информационно-коммуникативный аспект 148-157
30 Прокопенко Л. С. Дослідження історії комунікації: міжнародний аспект 158-160
31 Мельник С. П., Вражитор В. Об особенностях социокультурной коммуникации (на примере киноэкранной коммуникации) 160-167
32 Шибаева М. А., Горбань В. В. Фразеология на службе межкультурной коммуникации 168-178
33 Кутузова Н. Г. Коммуникативные аспекты компетентности современного руководителя 179-181
34 Носкова А. Е. О структуре коммуникативной компетентности 181-186
35 Мельник С. П., Компанієць І. Специфіка прикладного аспекту міфологічної комунікації 187-193
36 Чістякова І. М. Рекламна діяльність: правові питання 193-196
37 Татакі О. О. Комунікативний аудит як інструмент формування інформаційно-комунікативного простору організації 197-200
38 Волошина Т. А., Якубовська М. Г. Вербальний компонент рекламного повідомлення як чинник гендерних відмінностей 200-206
39 Горчева А. Ю. Краудсорсинг - инновационный инструмент PR-коммуникаций 206-211
40 Довбенко Д. А. Роль рекламы в информировании стиля жизни молодёжи 211-214
41 Резванова В. В., Мельник С. М. Реклама в социальных сетях: особенности функционирования, инструменты продвижения 214-221
42 Прокопович Л. В. Литературная пародия в дискурсе социокультурной коммуникации 221-227
43 Малькевич М. Ю. Гендерные стереотипы в рекламе 227-231
44 Лавренюк В. В., Шпірна С. С. Мистецтво проведення ділової бесіди 231-236
45 Рябець І. В. Комунікативний аспект інформаційної діяльності майбутніх фахівців із звязків з громадськістю 236-239
46 Барабанова Н. Р., Антощук С. Г., Грушевская Ю. А. Методическая организация студенческих проектных работ рекламно-информационной напрвлености 240-243
47 Політіко Л. В., Якубовська М. Г. Програмне забеспечення технології документаційного менеджменту (на прикладі Одеського Націонадбного медичного університету) 243-250
48 Захарченко А. П. Особливості використання навчальних блогів у викладанні дисциплін з інтернет-комунікації 250-257
49 Казак А. Э., Семенюк Л. М. Поликультурная компеенция преподавателя высшей школы в интернациональной группе 257-261
50 Гладун О. Д. Інфографіка у контексті сучасної інформаційної парадигми 261-265
51 Березовський С. А. Клиаритивно-когнитивная компетенция решения проблем организации и управления транспортніми потоками мегаполисов 265-268
52 Мірошниченко В. О. Сутність та структура мультимедійної компетентності педагога 268-276
53 Панькевич О. О. Використання непрямого педагогічного управління в сучасній освітній парадигмі як опосередкованого регулювання процесу навчання 276-280
54 Шевченко С. М. Переваги та недоліки дистанційного навчання у вищій технічній школі 280-281
55 Барабанова Н. Л., Иванова Е. В. Информационные технологии в обучении русскому языку иностранных студентов технических вузов 282-287
56 Трегуб О. Д. Застосування інформаційно-комп*ютерних технологій у проблемному навчанні 287-294
57 Чуканова С. О. Сучасні інформаційно-освітні технології у підготовці майбутніх фахівців із бібліотекознавства та інформології у ВНЗ США 294-297
58 Василенко О. П. Розвиток умінь виявлення негативні прояви інформаційних впливів як педагогічна умова формування критичного мислення сучасного майбутнього фахівця технічних спеціальностей 297-300
59 Тьен Т. К. Нгуен Распознавание текстов на изображениях сложных графических сцен с помощью свёрточных нейронных сетей 300-306
60 Бовтрук Н. С. Планшетний комп*ютер як технічний засіб підготовки студентів технічної освіти 306-313
61 Андрєєва О. С. До проблеми проведення практичних досліджень у сфері соціальних комунікацій 314-317
62 Лишневская Т. В. Реализация принципа индивидуализации обучения языку специальности с применением информационно-коммуникационных технологий 317-319
63 Борисенко Д. В. Застосування інноваційних навчальних комунікативних комплексів в організації вузівського навчання 319-331
64 Курова Г. И., Романова О. К. Возможности оптимизации учебного процесса по РКИ с использованием ИКТ 332-342
65 Торшина Л. М. Формирование языковой коммуникации морских юристов с помощью пособия словарного типа 342-348
66 Шевчук І. В. Формування творчого ставлення у студентів вищих економічних закладів у процесі вивчення іноземної мови 348-355
67 Маслова Т. Б. Лінгвістилістична характеристика функціонально-мовленнєвих форм англомовної наукової комунікації 355-370
68 Брайченко С. Л. До етимології гідроніма Чорне море 371-373
69 Сіркова В. Ю. Явище синонімії в українській науково-технічній термінології 373-378
70 Павленко О. В. Особливості навчання майбутніх інженерів написання англомовної технічної звітної документації 379-388
71 Лавренюк В. В. Грамотність як складова фахової компетентності інженера 389-402
72 Мірошніченко Ю. Ю., Аверіна С. В. Формування культури ділового мовлення у майбутніх фахівців технічної сфери діяльності 403-407
73 Печкурова Л. В., Ус Р. И. Мотивационные аспекты использования инновационных технологий при обучении РКИ на уровне реальной коммуникации студентов 3-4 курсов 407-412
74 Пронина Л. Н., Мишакова Л. Д. Формирование навыков речевой деятельности на уровне реальной коммуникации иностранных студентов продвинутого этапа 413-416
75 Рябухіна А. Ю. Експерементальна перевірка ефективності моделі підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій 416-427
76 Савка І. В. Іншомовна освіта в структурі професійної підготовки правників (на прикладі Польщі) 428-437
77 Жарких В. Ю. Модификации в истории соотношения культуры и коммуникации 438-439
78 Рибка Н. М. Інформаційні та творчі потреби людини в глобальному інформаційному суспільстві 440-442
79 Масі Н. І. Інформація, інформація та віртуальна комунікація як фактори змін духовно-культурного життя людини 443-446
80 Кубко В. П. Удосконалення корпоративної культури вищих навчальних закладів України 446-450
81 Кожем*якіна О. М. Філософія довір як технологія комунікативної взаємодії 450-452
82 Гегечкорі О. В. Основні напрями удосконалення механізмів державного управління соціальним розвитком 452-456
83 Пушонкова О. А. Візуальна гармонія як тип художнього моделювання світу 456-468
84 Коляда С. І. Діалогова комунікація як індикатор культурного розвитку суспільства 468-472
85 Чернов Т. О. Понятие профессиональной культуры педагогической практики в высшей школе 472-474
86 Литинская Н. В. Кинематографическая форма аудиовизуальности как фактор развития социального интелекта 474-478
87 Борщукова Е. Д. Военные события на русско-германском фронте и патриотические чувства военных и гражданского населения петрограда 478-485
88 Ариза Де Мигель Й. Антирост как ответ проблемам постиндустриального общества 485-494
89 Тчуата Сах С. Б. Преобразование человечества в связи с развитием современных телекоммуникационных систем 494-496
Категория: Збірник за 2014 | Добавил: admin (18.09.2014)
Просмотров: 292 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Неділя, 18.11.2018, 14:05
Приветствую Вас Гість

Центр досліджень

ЦДСК

Категорії розділу

Збірник за 2008 [1]
Збірник за 2009 [1]
Збірник за 2010 [1]
Збірник за 2011 [1]
Збірник за 2012 [1]
Збірник за 2013 [1]
Збірник за 2014 [1]
Збірник за 2015 [2]
Збірник за 2016 [2]
Збірник за 2017 [1]
Збірник 2017 [0]
. [0]

Вхід до сайту

Пошук

Наше опитування

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 22

Друзі сайту

 • Офіційний блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системі
 • Інструкція для uCoz
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0