Головна | Мій профіль | Вихід | RSS

Бібліотека Міжнародного проекту

Главная » Статьи » Збірник за 2017

Збірник ІII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 2017
ФІО Назва
1 Мирослава Щиглинська СЕКЦІЯ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІФЛА
ЯК ПРОВІДНИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2 Вікторія Маслєнкова, Наталя Масі ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ПРОТЯГОМ 2006 – 2016 Р.Р.
3 Тетяна Лугова, Вадим Черниш ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА
ГАЛУЗЕВОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
4 Олеся Терлецька ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА, АРХІВНА СПРАВА:
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ДОПОМОГУ
РЕФОРМАМ В УКРАЇНІ 
5 Марія Гордієнко ВНЕСОК ПРОВІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ
БІБЛІОГРАФОЗНАВЦІВ У РОЗВИТОК
БІБЛІОГРАФІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
6 Олена Татакі, Анастасія Тяпкова ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
ПІДПРИЄМСТВА МИТНОЇ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ 
7 Віолетта Лавренюк, Вадим Дума,
Віталій Лозінський, Олександр Тищенко
СУЧАСНЕ ТЕРМІНОЗНАВСТВО ЯК СИНТЕТИЧНА
МІЖГАЛУЗЕВА ДИСЦИПЛІНА
8 Ірина Бєляєва СТАН ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОЦЕСУ ДОКУМЕНТУВАННЯ В УКРАЇНІ
9 Кали Кейта, Виктор Хорольский ЗАКОНЫ О СМИ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ МАЛИ
10 Олена Татакі, Ганна Сіренко ДОКУМЕНТНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
11 Тетяна Лугова, Наталя Корольчук СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В
КОНТЕКСТІ ГАЛУЗЕВОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ
12 Андрей Третьяков ВКЛАД И. И. КОМАРОВОЙ В ТЕОРИЮ И ПРАКТИКУ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
13 Тетяна Коляда-Березовська, Альона Удовицька КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ
ФАХОВІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
14 Наталія Якименко ПОЄДНАННЯ ДИДАКТИЧНОГО РЕСУРСУ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ І
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ
15 Андрей Третьяков ОРГАНИЗАЦИЯ БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАТЕЛЕЙ
И БАЗ ДАННЫХ УЧЁНЫХ-ПЕДАГОГОВ ДЛЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
16 Екатерина Егорова ТЕХНОЛОГИЯ КРАУДСОРСИНГА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА
17 Хаёт Исмойилов ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ ХИМИИ
18 Андрей Третьяков ИНФОРМАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
19 Виктор Блохин ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
20 Віолетта Лавренюк, Віктор Нерсесов ОРАТОРСЬКА (РИТОРИЧНА) КОМПЕТЕНЦІЯ
ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
21 Андрей Третьяков ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
22 Юлія Давиденко ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
23 Віолетта Лавренюк, Юлія Лучка, Вадим Талпа ПОНЯТТЯ ПРО НЕВЕРБАЛЬНУ КОМУНІКАЦІЮ
ЯК СКЛАДОВУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
24 Tetiana Biriukova, Mary Yakubovskа GRANT PROJECTS, SUMMER SCHOOLS, STARTUPS
AS NEW INFORMATION CREATIVE FORMS
OF SUPPORT EDUCATION AND CULTURE
ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
25 Хайдар Мухиддинович Муминов МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
26 Санъат Султонович Рахматов,
Наргиза Нажмитдиновна Садулаева
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
27 Аліна Застеба СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
28 Олим Саидович Мирзаев ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА, ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ИТ
29 Тетяна Лугова, Наталія Федоренко КАРТОГРАФУВАННЯ ЗНАНЬ ТА ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК
ІНСТРУМЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПІДПРИЄМСТВА
30 Олена Дворник, Анна Бойко РОЛЬ ІНОФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ
31 Санъат Султонович Рахматов УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЕЙ
32 Наталія Федоренко ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ ЧЛЕНІВ
КОЛЕКТИВУ ЯК ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОЇ
МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
33 Оксана Баюш СПЕЦИФІКА ДОКУМЕНТООБІГУ
В БУХГАЛТЕРІЇ ПІДПРИЄМСТВА
34 Iрина Воропаєва СИСТЕМНИЙ АНАЛIЗ ЯК МЕТОДОЛОГIЧНА ОСНОВА
ВИРОБЛЕННЯ СТРАТЕГIЙ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦIАЛУ
IНФОРМАЦЙНОЇ УСТАНОВИ
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
35 Юлія Мариморич ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО АПАРАТУ
36 Людмила Малинівська ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» У ВНЗ
37 Хаёт Исмойилов ПРИМЕНЕНИЕ CAD/CAM/CAE
38 Мохаммед Аль-Даби РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ И СХЕМ КОНТРОЛЯ ИНФОРМАЦИИ
39 Зайниддин Рашидович Хўжаназаров,
Mоҳинур Илич қизи Султонова
АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ КОДОВ
40 Дарія Марущак ТРАДИЦІЙНІ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ
41 Анастасія Акрабова АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБІГУ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР ТА
МОБІЛЬНОГО КОНТЕНТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
42 Ангеліна Трофимчук ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДІВ НОВОЇ
ЛІТЕРАТУРИ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
43 Лариса Ященко, Виктория Армер НЕОБХІДНСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
44 Тетяна Масленко БІБЛІОТЕКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ТА ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ ІБТ
45 Інна Кіпер ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСТАВОК У
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОМУ ЗАКЛАДІ
46 Юлія Блінська ХАРАКТЕРИСТИКА БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСІБНИКІВ
РІЗНИХ ВИДІВ ТА ЖАНРІВ
47 Ірина Ботнар ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРОДУКТУ СПОЖИВАЧЕМ
48 Катерина Лошан РОЗВИТОК ІБТ У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНИХ
ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
49 Ірина Берікул БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОБІБЛІОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
50 Тетяна Лугова, Анастасія Городніченко СКЛАДОВІ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПРОЕКТУ
51 Буй Ван Тхионг ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ЯЗЫКЕ PHP
52 Світлана Мельник, Марія Якубовська ИНТЕРНЕТ ЯК СПЕЦИФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОКУМЕНТА
53 Ірина Штепуляк ТРАДИЦІЙНІ ТА НОВІТНІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОБІБЛІОГРАФІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
54 Ганна Зірчак, Катерина Берназ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО
ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
55 Юлія Сизова ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОБІБЛІОГРАФІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДОКУМЕНТНА КОМУНІКАЦІЯ В СУЧАСНОМУ
ТЕХНІКО-ОРІЄНТОВАНОМУ СВІТІ
56 Юлія Коляденко ВТОРИННИЙ ДОКУМЕНТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕРОБКИ
ПЕРВИННОГО ДОКУМЕНТА
57 Вікторія Птиця, Наталія Масі ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЯК
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЛАДУ В КРАЇНІ
58 Тетяна Лугова, Наталія Федоренко ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНФОРМАЦІЙНОГО АНАЛІТИКА
59 Тетяна Шевченко, Ольга Дяченко ЛОГІЧНІ ПОМИЛКИ У РАЙОННІЙ ПРЕСІ: ТИПОЛОГІЯ, ПРИЧИНИ
ЇХ ВИНИКНЕННЯ Й СПОСОБИ УСУНЕННЯ
60 Тетяна Лугова, Анастасія Городніченко ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМ
АВТОМАТИЗАЦІЇ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
61 Тетяна Шаркова ТЕХНОЛОГІЇ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
62 Анна Дубович СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДОКУМЕНТАЛЬНО - ИНФОРМАЦИОННОЙ КОММУНИКАЦИИ 
63 Віктор Нерсесов СУЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ
СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ
64 Татьяна Капезина, Татьяна Потапкина РОЛЬ КОММУНИКАЦИЙ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
65 Маргарита Тариелашвили СПЕЦИФИКА РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
МЕДИАРИЛЕЙШЕНЗ С ПРЕССОЙ
66 Александр Бельский СПЕЦИФИКА КОММУНИКАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ
67 Екаетерина Лунева РОЛЬ СТЕРЕОТИПОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ОБРАЗА ВРАГА В СМИ
68 Сергій Мельник, Ольга Ткаченко ДО ПРОБЛЕМИ МЕДІАВПЛИВУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗМІ
(НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ)
69 Валентина Кубко, Вікторія Вражитор КОМУНІКАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 
70 Алексей Довгань СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ
71 Наталья Литвинова ОСОБЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ
РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
72 Марія Слюсаренко ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО
ВИДАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ГАЗЕТИ «ГОЛОС НАРОДУ») 
73 Темель Карааслан МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
74 Анна Баскакова БІБЛІОТЕКА ЯК КОМУНІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 
75 Олена Порпуліт «ЗЛИТТЯ РЕДАКЦІЇ І АУДИТОРІЇ» ЯК ГУМАНІТАРНИЙ
НАСЛІДОК КОНВЕРГЕНЦІЇ ЗМІ
76 Аліна Тертична ТИПОЛОГІЯ ВИДАНЬ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ В УКРАЇНІ:
РЕДАКТОРСЬКИЙ АСПЕКТ
77 Діана Гасаненко ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МОЛОДІ У
СУЧАСНОМУ МЕДІАСЕРЕДОВИЩІ
78 Аліна Іванюк КОМУНІКАТИВНІ БАР'ЄРИ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ:
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
79 Валентина Кубко, Ірина Компанієць КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
80 Віра Гонта РЕДАГУВАННЯ МЕДІАТЕКСТУ В УМОВАХ
КОНВЕРГЕНЦІЇ ЗМІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ
“ГАЗЕТИ ПО-УКРАЇНСЬКИМ” ТА GAZETA.UA)
81 Валентина Кубко, Катерина Проненко ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ДОКУМЕНТНОІНФОРМАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ
82 Марія Сиротенко ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ
КОНСТРУЮВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВСЯКДЕННОЇ СУЧАСНОСТІ
83 Зайниддин Рашидович Хўжаназаров, Mоҳинур Илич қизи Султонова ФУНКЦИИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
84 Ірина Ботнар ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СУЧАСНОГО ЖУРНАЛІСТА НА
РЕГІОНАЛЬНОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ
85 Лариса Ященко, Наталія Шокун ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У РЕКЛАМНОМУ БІЗНЕСІ
86 Сергей Мельник, Вікторія Пучкова О ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
(на примере игровой коммуникации)
87 Олена Василенко РОЛЬ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ У
СОЦІАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
88 Валентина Кубко, Юлія Щербак ОСОБЛИВОСТІ ТА СПОСОБИ ДРУКУ
ПОЛІГРАФІЧНОЇ РЕКЛАМИ
89 Анна Ковальчук МІСЬКА ГАЗЕТА: ТВОРЧО-СОЦІАЛЬНА ПАРАДИГМА
ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕДАКТОРА
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИДАНЬ ХЕРСОНА 2016 Р.)
90 Тетяна Шевченко АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕДИТОЛОГІЇ
91 Алина Пшеничникова ОСОБЕННОСТИ РАДИОКОММУНИКАЦИИ КАК СРЕДСТВО
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
92 Санъат Султонович Рахматов СОЦИАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
93 Валентина Кубко, Анна Баранюк СИСТЕМНО-ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТОГЕННИХ ТЕКСТІВ РЕКЛАМИ
94 Олена Татакі, Олена Міхайлова СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ В
МІЖОСОБИСТІСНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Категория: Збірник за 2017 | Добавил: admin (26.04.2017)
Просмотров: 234 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Неділя, 18.11.2018, 14:05
Приветствую Вас Гість

Центр досліджень

ЦДСК

Категорії розділу

Збірник за 2008 [1]
Збірник за 2009 [1]
Збірник за 2010 [1]
Збірник за 2011 [1]
Збірник за 2012 [1]
Збірник за 2013 [1]
Збірник за 2014 [1]
Збірник за 2015 [2]
Збірник за 2016 [2]
Збірник за 2017 [1]
Збірник 2017 [0]
. [0]

Вхід до сайту

Пошук

Наше опитування

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 22

Друзі сайту

 • Офіційний блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системі
 • Інструкція для uCoz
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0