Головна | Мій профіль | Вихід | RSS

Лугова Тетяна Анатоліївна

повернутися

Лугова Тетяна Анатоліївна

- кандидат мистецтвознавсва, доцент каф. Документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного університету.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

(за 2016 р.)

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 • Побутування фольклорної паремії в інформаційному суспільстві // Культура України : зб.наукових праць Харківської державної академії культури / [за заг. ред. В.М.Шейка]. – Х. : ХДАК, 2010. – Вип. 29. – С. 161–168. (0,4 д.а.)
 • Особливості викладання дисципліни «Інноваційний менеджмент в професійній інформаційній діяльності» // Iнформацiйна oсвітa та професiйно-комунiкативнi технології ХХI століття : зб. Матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 9-11 вересня 2010 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Друк, 2010. – С. 216-219. (0,2 д.а.)
 • Проблеми інноваційного підходу до менеджменту освіти // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття. У 2 ч. : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, (Харків, 22–23 квітня 2010 р.) / [ред. кол. В. М. Шейко та ін.]. — Х. : ХДАК, 2010. — Ч. 1. – С. 58—59. (0,1 д.а.)
 • Інноваційний менеджмент в професійній інформаційній діяльності, розділ «Концептуальні засади інноваційного менеджменту»: конспект лекцій та контрольні завдання [для студентів спеціальності – 8.020105, денної форми навчання]. – Одеса: ОНПУ, 2010. — 68 с. (3,2 д.а.) (У співавторстві зі В. Г. Спрінсяном).
 • Інноваційний менеджмент в професійній інформаційній діяльності: методичні рекомендації та контрольні завдання до першого модулю [для студентів денної форми навчання]. – Одеса: ОНПУ, 2010. — 13 с. (0,6 д.а.) (У співавторстві зі В. Г. Спрінсяном).
 • Консолідація інтелектуальних ресурсів: Завдання до практичних занять для студентів денної форми навчання. — Одеса: ОНПУ, 2010. — 11 с. (0,5 д.а.)
 • Консолідація інтелектуальних ресурсів: методичні рекомендації та контрольні завдання для семінарських занять та самостійної роботи по розділу «Теоретичні основи консолідації інтелектуальних ресурсів» для студентів денної форми навчання. — Одеса: ОНПУ, 2010. — 17 с. (0,8 д.а.)
 • Консолідація інтелектуальних ресурсів, розділ «Теоретичні основи консолідації інтелектуальних ресурсів»: конспект лекцій для студентів спеціальності – 7.020105, денної форми навчання. — Одеса: ОНПУ, 2010. – 43 с. (2 д.а.)
 •  Українська мова за професійним спрямуванням : Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання. – Одеса : ОНПУ, 2010. — 62 с. (3 д.а.) (У співавторстві з С.В.Аверіною, Ю.А.Грушевською, Т.Ф.Коляда-Березовською, В.П.Кубко, В.В.Лавренюк, Н.І.Масі, С.П.Мельником, О.Ю.Побережною, Л.Є.Ященко).
 • Дослідження можливостей використання соціальних мереж при управлінні знаннями студентів ОНПУ // Iнформацiйна oсвітa та професiйно-комунiкативнi технології ХХI століття : зб. матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 8-10 вересня 2011 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Симэкс-Принт, 2011. – 238-242. (0,2 д.а.) (У співавторстві з Н.О. Черниш)
 • Автентичний український вертепний театр ХХ – початку ХХІ століття // Динамика эволюции человеческого интеллекта, этико-эстетического восприятия мира и художественного творчества : сборник материалов XIII-ой Международной научно-практической конференции (Киев, Лондон, 10 - 14 ноября 2011 года). – Одесса : InPress, 2011. – С.75-77 (0,15 д.а.)
 • Культурная роль и трансформации фольклорной загадки в информационном обществе // Динамика эволюции человеческого интеллекта, нравственного и эстетического восприятия мира и художественного творчества : материалы дайджеста XX Международной научно-практической конференции (Лондон, 10-13 Марта 2012 г.). − London: Published by IASHE, 2012. – С. 125-128. (0,15 д.а.)
 • К проблеме современного дистанционного образования // Інформаційна освіта та комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 13-15 вересня 2012 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Симэкс-Принт, 2012.  – С. 309-313 (0,2 д.а.) (У співавторстві з С.П. Мельником)
 • К проблеме определения понятий «нотный документ» и «фонодокумент» // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали всеукраїнської наукової конференції (Дніпропетровськ, 7-8 жовтня 2012 р.) / [наук. ред. О.Ю.Висоцький]. – Дніпропетровськ : «Свідлер», 2012. – Ч. І. – С. 178-180 (0,15 д.а.) (У співавторстві з Д.С. Ізюмовою)
 • Эволюция нотного документа // Нравственно-эстетический вектор развития современной культуры : материалы XXVI Международной научно-практической конференции  в наукових галузях архітектури, культурології та мистецтвознавства (Київ – Лондон, червень 2012 року). – London : Published by IASHE, 2012.  – С. 18-20. (0,15 д.а.) (У співавторстві з Д.С. Ізюмовою)
 •  Проблема конституювання поняття «електронне урядування» в законодавчих актах // Інформаційна освіта та комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 13-15 вересня 2012 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Симэкс-Принт, 2012. – С. 112-116. (0,2 д.а.) (У співавторстві з О.С. Гончаренко)
 • Електронне управління послугами охорони здоров’я: система електронної реєстрації пацієнтів // Інформаційна освіта та комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 13-15 вересня 2012 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Симэкс-Принт, 2012. – С. 117-120 (0,2 д.а.) (У співавторстві з І.Є. Журавель).
 • Прагматика современных носителей документной информации // Інформаційна освіта та комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 13-15 вересня 2012 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Симэкс-Принт, 2012. – С.120-122 (0,15 д.а.) (У співавторстві з Е.В. Сапожниковою).
 • Роль козацтва у формуванні української ментальності та його усвідомлення в українському вертепному театрі // Историческая проекция и современная трактовка проблем формы и содержания человеческой деятельности, творчества и эстетики : материалы Международной научно-практической конференции в научных отраслях архитектуры, культурологии и искусствоведения. Третий этап первенства по научной аналитике (Лондон, UK, октябрь 2012). – London : Published by IASHE, 2012. – С.103-105. (0,15 д.а.)
 • Методичні вказівки з дисципліни «Соціальна інформатика»: тести та завдання до практичних занять [для студентів спеціальності 7.020105 — документознавство та інформаційна діяльність]. – Одеса : ОНПУ, 2012. — 44 с. (2,1 д.а.) (У співавторстві з Л.Є. Ященко)
 • Методичні рекомендації та контрольні завдання з дисципліни «Галузеве документознавство» для студентів спеціальності 7.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність» заочної форми навчання. – Одеса: ОНПУ, 2013. – 30 с. (1,4 д.а.)
 • Способы репрезентации сказочных механизмов в современной медиакультуре // От папируса к голограмме: современное искусство в контексте эволюции культуры : материалы ХLІІ Международной научно-практической конференции в научных отраслях культурологии и искусствоведения. Первый этап первенства по научной аналитике (Лондон, UK, октябрь 2013). – London : Published by IASHE, 2013. – С.21-24. (0,2 д.а.)
 • Кібернетичне навчання або «kool-освіта» // Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу і тестових форм контролю знань студентів : матеріали наук.-метод. семінару / [під ред.. Гогунського В. Д.] – Одеса : Наука і техніка, 2012. – Вип. 6. – С. 65–68 (0,2 д.а.) (У співавторстві з С.П. Мельником).
 • Cool-освіта як проблема якості сучасного дистанційного технологізованого навчання // Наша школа. Науково-методичний журнал. – Одеса, 2012. – № 6.– С. 86–87. (0,1 д.а.) (У співавторстві з С.П. Мельником).
 • Конспект лекцій з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студенів усіх спеціальностей / [укл. С. Л. Брайченко, О. П. Колесова, В. П. Кубко та ін.]. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 2012. – 77 с. (3,7 д.а.) (КЛ04671 від 04.09.2012)
 •  Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студенів усіх спеціальностей / [укл. С. В. Аверіна, С. Л. Брайченко, Ю. А. Грушевська, О. П. Колесова, В. П. Кубко та ін.]. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 2012. – 93 с. (4,4 д.а.) (КЛ04671 від 04.09.2012)
 • Сказочный дискурс современной культуры // Аркадия. – 2012. – № 4 (35). – С.14-18. (0,2 д.а.)
 • Еволюція систем електронного документообігу підприємств // Бібліотекознавство. Документологія. Інформологія. ― 2013. ― № 1. ― С.16-20 (0,2 д.а.) (У співавторстві з О.Є. Акімовим).
 • Еволюція систем організації документообігу підприємств // Документ, мова, соціум: теорія та практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 11-12 квітня 2013 р.). – К. : [НАКККіМ], 2013. – С.128−129 (0,1 д.а.) (У співавторстві з О.Є. Акімовим).
 • Картографування знань як інструмент вивчення інтелектуального потенціалу кафедр ВНЗ // Інформаційна освіта та комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 12-14 вересня 2013 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса: Симэкс-Принт, 2013. – С. 81-94. (0,6 д.а.) (У співавторстві з О.Є. Акімовим, С.П. Мельником).
 • «Емоційний інтелект» як інновація у кадровому менеджменті // Інформація, комунікація, суспільство 2013 (ІКС-2013) : матеріали 2-ї Міжнародної наукової конференці ICS-2013. – Львів : Вид-во Львівскої політехніки, 2013. – С.46 – 47 (0,1 д.а.) (У співавторстві з В.Д. Безсоновою).
 • Артефактный документ, книжный памятник и антикварная книга: разграничение понятий // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (Дніпропетровськ, 29-30 листопада 2013 р.) : Роял Принт, 2013. – С. 204–206 (0,15 д.а.) (У співавторстві з О.Є. Акімовим).
 • Впровадження автоматизованих систем обліку кадрів як елемент інноваційної політики підприємства // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (Дніпропетровськ, 29-30 листопада 2013 р.) : Роял Принт, 2013. – С.115-116 (0,1 д.а.) (У співавторстві з В.Д. Безсоновою).
 • Методичні вказівки щодо написання, оформлення та захисту дипломних робіт на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр» за спеціальністю 6.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Одеса : ОНПУ, 2014. – 29 с. (1,4 д.а.) (МВ05464 від 07.04.2012). (У співавторстві з Т. Л. Бірюковою, Ю. А. Грушевською, Т. Ф. Колядою-Березовською, Т. А. Луговою, В. Г. Спрінсяном, Л. Є. Ященко).
 •  Методичні вказівки щодо написання, оформлення та захисту дипломних робіт на здобуття освітньої кваліфікації «спеціаліст» за фахом 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Одеса : ОНПУ, 2014. – 32 с. (1,5 д.а.) (МВ05465 від 07.04.2012). (У співавторстві з Т. Л. Бірюковою, Ю. А. Грушевською, Т. Ф. Колядою-Березовською, Т. А. Луговою, В. Г. Спрінсяном, Л. Є. Ященко).
 • Методичні вказівки щодо написання, оформлення та захисту дипломних робіт на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр» за спеціальністю 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Одеса : ОНПУ, 2014. – 42 с. (2 д.а.) (МВ05466 від 07.04.2012). (У співавторстві з Т. Л. Бірюковою, Ю. А. Грушевською, Т. Ф. Колядою-Березовською, Т. А. Луговою, В. Г. Спрінсяном, Л. Є. Ященко).
 • Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Документознавство» спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» [для студентів денної та заочної форм навчання]. – Одеса : ОНПУ, 2014. – 39 с. (1,7 д.а.) (У співавторстві зі В. Г. Спрінсяном).

 

повернутися

Вівторок, 25.06.2019, 03:39
Приветствую Вас Гість

Центр досліджень

ЦДСК

Вхід до сайту

Пошук

Наше опитування

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 22

Друзі сайту

 • Офіційний блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системі
 • Інструкція для uCoz
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0